Urządzamy nowoczesną i niewielką garderobę
Jak zorganizować dom dla osoby na wózku inwalidzkim?

Refundacje dla osoby niepełnosprawnej — sprawdź, o co możesz się starać

Nie każda osoba z niepełnosprawnością wie, jakie możliwości dają dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Co prawda trzeba wypełnić tony wniosków, najlepiej znać przepisy na pamięć, żeby nie zostać odesłanym z kwitkiem, jednak wysiłek może się okazać dość opłacalny.

Ciężko wyobrazić sobie, że osoba chora utrzymująca się z renty chorobowej, która nigdy nie pracowała ze względu na stan zdrowia, nagle robi sobie remont mieszkania, montuje w domu poręcze dla niepełnosprawnych, albo idzie na kursy doszkalające, bo za co? Dochody takich ludzi wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a na resztę pieniądz trzeba skombinować, tylko jak.

Refundacja składek przez PFRON

Fundusz refunduje składkę emerytalną i rentową osobie z niepełnosprawnością prowadzącej działalność gospodarczą. Wysokość tej refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i może obejmować całość kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz znaczny stopień niepełnosprawności. Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 60% kwoty obowiązkowych składek, a przy lekkim – 30%. Jest to korzystne i dla pracodawcy i dla pracownika, ponieważ osoba z niepełnosprawnością ma szanse zostać aktywna zawodowo, a przedsiębiorca zyskuje pracownika, który często jest bardzo zaangażowany i wdzięczny a do tego koszty jego utrzymania są niskie.

Adaptacja mieszkania i biura

PFRON dofinansowuje także likwidację barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Mówiąc prościej, finansuje te zmiany w mieszkaniu, które pozwalają na korzystanie w pełni z niego przez osobę niepełnosprawną. Poręcze dla niepełnosprawnych, poszerzenie drzwi, podjazd — to wszystko możemy sfinansować ze środków z funduszu. Pamiętajmy jednak, że refundacja obejmuje jedynie te elementy, które związane są ściśle z niepełnosprawnością, czyli dostaniemy pieniądze na poręcze dla niepełnosprawnych w łazience, ale na nowe kafelki już nie. Pieniądze na likwidowanie barier architektonicznych są przekazywane na początku każdego roku kalendarzowego do powiatów, a dysponują nimi samorządy za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie. Z podobnego dofinansowania mogą skorzystać pracodawcy, który chcą zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych wynosi od 20 do 30% minimalnego wynagrodzenia w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności danej osoby. Kiedy sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej jest szczególnie trudna, dofinansowanie może zostać podwyższone do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli opiekun prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z osobą niepełnosprawną lub jeśli uczestnik turnusu ponosi koszty uczestnictwa opiekuna na turnusie, może on również otrzymać wyższe dofinansowanie.

Szkolenie z języka migowego

Niepełnosprawność to nie tylko wózek inwalidzki, to także głuchota, która znaczenie paraliżuje możliwość kontaktu z otoczeniem. Osoby głuche lub głuchonieme bez umiejętności porozumiewania się z drugim człowiekiem mimo sprawności umysłu mają znacznie utrudnione funkcjonowanie. Bez wspólnego języka nie da się porozumieć. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje również szkolenia z zakresu języka migowego dla osób z niepełnosprawności oraz ich opiekunów. Aby otrzymać pieniądze osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, musi złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Wniosek o dofinansowanie można składać w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).